west

Wyniki konkursu – Zgarnij wybraną przez siebie rzecz z Westwing.pl

Nie tak dalej, jak we czwartek pisałam Wam o kolorach 2016 roku wg Instytutu Pantone. Nie wiem czy gustujecie w delikatnie wyciszających pastelach, ale mnie te barwy wyjątkowo się spodobały, na tyle wyjątkowo, że mam dla Was mały upominek i zaproszenie do zabawy. 🙂

Konkurs -> Zgarnij wybraną przez siebie rzecz z Westwing.pl

Zapraszam na spacer po westwing.pl  lub za pomocą aktywnych linków we wpisie Kolory roku wg Pantone – czy Polki przywiązują do nich uwagę? przenieście się do kampanii i wybierzcie dla siebie mały upominek, który Was uszczęśliwi i będzie w kolorach roku 2016.
Ważne byście się zmieścili w przedziale kwotowym 100 zł oraz by kampania na stronie westwing.pl nie kończyła się przed 20.lutego br. (nie będzie możliwości zamówienia rzeczy).

Jestem bardzo ciekawa Waszej wyobraźni i gustów. 🙂

Zabawa trwa od 15 lutego do 17 lutego, do godziny 18.00. Linki do przedmiotów podsyłajcie mi na maila: redakcja@backstage-show.pl
18.lutego rano poznacie zwycięzców – wygrywają 3 najciekawsze linki!

Trzymam za Was kciuki! 😀

Zdj. westwing.pl

                                                                     Zdj. westwing.pl


 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na blogu prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.backstage-show.pl. (zwany dalej: „Blogiem”)

2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora .

5. Konkurs trwa od 15.02.2016 roku do 17.02.2016 roku.

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Blog.

2. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na Blogu www.backstage-show.pl

2. W czasie konkursu Uczestnicy wykonują zadanie polegające na wysłaniu linków zawierających produkt do kwoty 100 zł z westwing.pl na adres redakcja@backstage-show.pl
podając swój adres mailowy jako formę identyfikującą lub link do profilu na Facebooku.

3. Każdy Uczestnik może wysłać niezliczoną ilość linków

4. Nagrodą w Konkursie jest wybrana przez siebie rzecz o wartości do 100 zł z westwing.pl z kampanii nie kończących się przed 20.02.2016 r.

§ 4. Zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi Organizator wybierze 3 najciekawsze linki i nagrodzi Zwycięzcę nagrodą określoną w punkcie 4. § 3.

2. Ocena dokonywana przez Organizatora w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

3.Wyłonienie Zwycięzcy przez Organizatora nastąpi nie później niż do 18.02.2016 r. .

Najdalej w dniu następnym po dniu wyłonieniu Zwycięzcy Organizator zamieści na Blogu listę laureatów z podaniem Nicka/imienia i nazwiska laureata.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza pod wpisem związanym z Konkursem.

5. Zwycięzca poproszony zostanie przez Organizatora o przesłanie na adres mailowy: redakcja@backstage-show.pl adresu wraz z numerem telefonu w celu doręczenia mu nagrody przez Fundatora. W przypadku, gdy laureat w terminie 7 dni od daty zamieszczenia przez Organizatora komentarza, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie prześle Organizatorowi adresu do doręczenia prawo laureata do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.  

§ 5. Postanowienia dotyczące nagród

1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny. Zostaną wysłane do Zwycięzcy zgodnie z opisem w kampanii na westwing.pl

3. Nagrody zostaną przesłane przez Fundatora za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany przez laureata zgodnie z § 4 pkt. 5 powyżej, w terminie zgodnym z opisem na westwing.pl .

4. Prawidłowe zamówienie nagrody powinno zawierać: pełną nazwę produktu wraz z linkiem do niego oraz dane teleadresowe do wysyłki.

§6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator oraz Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem, w tym z wydaniem nagród, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz.926 z późn. zm). 

2. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnik przesyłając swoje dane Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie wyłącznie w celu określonym w pkt. 1 powyżej. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 18.02.2016 r. bezpośrednio do Organizatora na adres mailowy: redakcja@backstage-show.pl

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich doręczenia, a o wyniku postępowania reklamujący zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na podany w reklamacji adres.

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu jeśli ilość Uczestników konkursu nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia bądź do zwiększenia puli nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
3. Organizator – pod warunkiem dołożenia należytej staranności – nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego


 

Gratulacje 🙂

Prezenty dla domu wędrują do:

Komplet 6 szklanek „Lemon” – do Tomasza 🙂

Komplet 2 wazonów „Lea” – do Beaty 🙂

Komplet 3 kubków „Mugs” – do Moniki 🙂

Kochani proszę o podesłanie na maila redakcja@backstage-show.pl Waszych danych do przesyłki.
🙂

AboutBS

Komentarze Facebook: