1891078_439828226146559_257513940_n

Wygraj kosz smakołyków od Pini Cafe&Vino

1891078_439828226146559_257513940_nNie wiem jak WY, ale ja należę do smakoszy. Delektuję się niemalże wszystkim, życiem, jedzeniem, kawą … i właśnie o kawie dzisiejszy konkurs. 🙂

Do wygrania dwa kosze smakołyków ufundowanych przez Kawiarnię Pini Cafe&Vino 😉
Co należy zrobić by go otrzymać?

Napiszcie, jak wg Was powinna smakować idealna kawa na Walentynki?

Na odpowiedzi czekamy od dziś do 13.02.2014 roku. Przysyłajcie je na mail:
ewa@backstage-show.pl

Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie Fan Page Restauracji Pini Cafe&Vino i udostępnienie informacji o konkursie na swoim profilu FB.
Wyniki poznacie w Walentynki – 14.02.2014  😉

Trzymamy kciuki i zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Kawiarnia Pini Cafe&Vino oraz portal www.backstage-show.pl
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie. Każdy biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu, a Uczestnik niepełnoletni potwierdza, że uzyskał zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
4. Konkurs trwa od 06.02.2014 roku do 13.02.2014 roku.
5. Zgłoszenie do konkursu polega na wysłaniu do nas maila z odpowiedzią na adres ewa@backstage-show.pl oraz polubienie Fan Page Restauracji Pini Cafe&Vino i udostępnienie informacji o konkursie na swoim profilu FB.
6. Nagrodą jest kosz smakołyków ufundowany przez markę Pini Cafe&Vino.
7. Zgłoszenia ocenia jury, które wyłoni Zwycięzcę. Decyzja jury jest ostateczna.
8. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.backstage-show.pl oraz na Fan Page portalu.
9. Wyniki będą zawierać wskazanie Zwycięzcy – Nazwę lub Nick podany w zgłoszeniu.
10. Organizator konkursu nie ma obowiązku powiadomienia zwycięzcy o wygranej.
11. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie przez Zwycięzcę, do 7 dni od zakończenia konkursu, adresu korespondencyjnego, na który będzie wysłana – przesyłką pocztową .
12. Jeśli Zwycięzca nie wskaże adresu korespondencyjnego, jury przyzna nagrodę kolejnemu uczestnikowi Konkursu, wybranemu spośród nadesłanych zgłoszeń. Nowemu Zwycięzcy zostanie wyznaczony nowy termin na spełnienie wymagania określonego w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.
13. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne produkty.
14. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności konsekwencje nieprawidłowego zgłoszenia i za brak możliwości odbioru nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy konkursu.
16. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
17. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
18. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji konkursu. Podanie nazwy i emaila jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
19. Administratorem danych jest Organizator, który przetwarza informacje dotyczące Uczestników – w celu realizacji konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym wysyłki nagrody.
20. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

AboutBS

Komentarze Facebook: