Minolta DSC

Wygraj biżuterię Fuerza

Minolta DSC

Która z nas nie narzeka, że nie ma co na siebie włożyć?
Chyba podobnie jest z dodatkami do naszych stylizacji …, by nie co ułatwić Wam życie, mamy dla Was niespodziankę ….

Do wygrania bransoletka marki Fuerza, o której pisaliśmy jakiś czas temu. 😉
Co należy zrobić by ją otrzymać?

Napiszcie, jaki kraj natchnął projektantkę marki do stworzenia kolekcji FUERZA?
Na odpowiedzi czekamy od dziś do 22.01.2014 roku. Przysyłajcie je na mail:
ewa@backstage-show.pl

Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie Fan Page Fuerza  Galeria Biżuterii.
Wyniki poznacie w czwartek, 23.01.2013 😉

Trzymamy kciuki i zapraszamy do udziału w konkursie!

fuerza16Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest portal www.backstage-show.pl
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie. Każdy biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu, a Uczestnik niepełnoletni potwierdza, że uzyskał zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
4.Konkurs trwa od 16.01.2014 roku do 22.01.2014 roku.
5. Zgłoszenie do konkursu polega na wysłaniu do nas maila na adres ewa@backstage-show.pl
6. Nagrodą jest bransoletka marki FUERZA.
7. Fundatorem nagród w konkursie jest firma FUERZA.
8. Zgłoszenia ocenia jury, które wyłoni Zwycięzcę. Decyzja jury jest ostateczna.
9. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.backstage-show.pl oraz na Fan Page portalu.
10. Wyniki będą zawierać wskazanie Zwycięzcy – Nazwę lub Nick podany w zgłoszeniu.
11. Organizator konkursu nie ma obowiązku powiadomienia zwycięzcy o wygranej.
12. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie przez Zwycięzcę, do 7 dni od zakończenia konkursu, adresu korespondencyjnego, na który będzie wysłana – przesyłką pocztową .
13. Jeśli Zwycięzca nie wskaże adresu korespondencyjnego, jury przyzna nagrodę kolejnemu uczestnikowi Konkursu, wybranemu spośród nadesłanych zgłoszeń. Nowemu Zwycięzcy zostanie wyznaczony nowy termin na spełnienie wymagania określonego w punkcie 12 niniejszego Regulaminu.
14. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne produkty.
15. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności konsekwencje nieprawidłowego zgłoszenia i za brak możliwości odbioru nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy konkursu.
17. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
18. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
19. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji konkursu. Podanie nazwy i emaila jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
20. Administratorem danych jest Organizator, który przetwarza informacje dotyczące Uczestników – w celu realizacji konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym wysyłki nagrody.
21. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

AboutBS

Komentarze Facebook: