Szczęśliwe święta z Happy Albums

Za nami Mikołajki – mam nadzieję, że wszyscy jesteście zadowoleni z prezentów – ja bardzo! Ale i ja dawałam w tym roku prezenty. Dla mojego Partnera postanowiłam stworzyć coś niebanalnego, co będzie stanowić pamiątkę wspólnego roku. 🙂

Happy Albums

Te Mikołajki były kreatywne – na stronie Happy Albums – stworzyłam album ze zdjęciami z naszych podróży i wspólnych chwil. Muszę przyznać, że samo tworzenie i dobieranie fotografii było dla mnie super zabawą i podróżą po wspomnieniach, które mam piękne. 🙂

Na stronie macie dostępnych kilkanaście szablonów oraz formatów zdjęć. Możecie sami dopasować tło, wstawić ciekawe kreskówki obok Waszych zdjęć oraz napisać dedykacje. Ja wybrałam morski szablon, ale jeśli chcecie stworzyć album dla dziecka możecie użyć cukierkowych kolorów, mnogości balonów i misiów do wklejenia. Na pewno Wasza wyobraźnia nie będzie się nudzić. Ja na stronie Happy Albums spędziłam 3 godziny! 🙂

Dlatego chciałam Was zaprosić do zabawy i dać możliwość jednemu z Was/jednej z Was opracować swój własny Happy Albums.

Napiszcie „Co sprawia, że w święta czujecie się szczęśliwi?” – na Wasze zgłoszenia czekam od TERAZ do niedzieli, 13 grudnia do godziny 21.00.

Zgłoszenia przysyłajcie na adres: redakcja@backstage-show.pl. Każda osoba może przysłać jedno zgłoszenie, a 16 grudnia poznacie osobę, która stworzy swoją osobistą pamiątkę dla siebie lub kogoś bliskiego. 🙂

happy albums1

REGULAMIN KONKURSU
Szczęśliwe święta z Happy Albums
na www.backstage-show.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na blogu prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.backstage-show.pl. (zwany dalej: „Blogiem”)

2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora .

5. Konkurs trwa od 7 grudnia 2015 roku do 13 grudnia 2015 roku.

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Blog.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest CyfrowaFoto Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 481, 36- 072 Świlcza, NIP: 813-34-69-935 zwana dalej Fundatorem.

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.backstage-show.pl

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na Blogu www.backstage-show.pl

2. W czasie konkursu Uczestnicy wykonują zadanie polegające na odpowiedzi na pytanie Co sprawia, że w święta czujesz się szczęśliwy? , poprzez odpowiedź wysłaną za pomocą adresu mailowego redakcja@backstage-show.pl podając swój adres mailowy jako formę identyfikującą lub link do profilu na Facebooku.

3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko 1. odpowiedź.

4. Nagrodą w Konkursie jest fotoalbum 25×25, 20 stron, o wartości 220 zł, który stworzycie na www.happyalbums.pl.

§ 4. Zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi Organizator wybierze 1. najciekawszą odpowiedź i nagrodzi Zwycięzcę nagrodą określoną w punkcie 4. § 3.

2. Ocena dokonywana przez Organizatora w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

3.Wyłonienie Zwycięzcy przez Organizatora nastąpi nie później niż do 16 grudnia 2015r.

Najdalej w dniu następnym po dniu wyłonieniu Zwycięzcy Organizator zamieści na Blogu listę laureatów z podaniem Nicka/imienia i nazwiska laureata.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza pod wpisem związanym z Konkursem.

5. Zwycięzca poproszony zostanie przez Organizatora o przesłanie na adres mailowy: redakcja@backstage-show.pl adresu wraz z numerem telefonu w celu doręczenia mu nagrody przez Fundatora. W przypadku, gdy laureat w terminie 7 dni od daty zamieszczenia przez Organizatora komentarza, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie prześle Organizatorowi adresu do doręczenia prawo laureata do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.  

§ 5. Postanowienia dotyczące nagród

1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną przesłane przez Fundatora za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany przez laureata zgodnie z § 4 pkt. 5 powyżej, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora ww. adresu.

§6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator oraz Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem, w tym z wydaniem nagród, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz.926 z późn. zm). 

2. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnik przesyłając swoje dane Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie wyłącznie w celu określonym w pkt. 1 powyżej. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 16 grudnia 2015r. bezpośrednio do Organizatora na adres mailowy: redakcja@backstage-show.pl

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich doręczenia, a o wyniku postępowania reklamujący zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na podany w reklamacji adres.

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu jeśli ilość Uczestników konkursu nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia bądź do zwiększenia puli nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
3. Organizator – pod warunkiem dołożenia należytej staranności – nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego

AboutBS

Komentarze Facebook:

 • Monia

  Podoba mi się 🙂

  • Ewa Żmuda-jankowska

   Cieszę się bardzo 💖

 • Magdalena Sz L

  ktoś się ucieszy 🙂