3kate moss

Modne Mikołajki z Nessi na Backstage-show.pl

Pamiętacie mój wpis o „Idealnych sztybletach na jesień”? Pomyślałam wtedy, że skoro taką frajdę sprawiło mi buszowanie po wirtualnym showroomie Nessi może zachęcę Was do takiej zabawy i wybrania dla siebie prezentu na Mikołajki.

Jak wiadomo dobrze dobrane obuwie potrafi bardzo podnieść naszą stylizację. Zatem może warto wziąć udział w konkursie organizowanym przeze mnie i polską markę obuwniczą?

Zasady są proste stwórzcie wirtualną stylizację mikołajkową z wykorzystaniem dowolnego modelu butów Nessi, wybranego showroomu na stronie www.nessi.com.pl oraz wyślijcie mi swoje prace w formacie .jpg na adres redakcja@backstage-show.pl
podając swój adres mailowy jako formę identyfikującą lub link do profilu na Facebooku.

Mam dla Was jedną parę butów od marki Nessi, którą wybierzecie sami ze strony Nessi – jako główną nagrodę  oraz małą niespodziankę na Mikołaja ode mnie.
Startujemy dziś o 12.00, kończymy o 20.00 6 grudnia br.

Będzie mi niezmiernie miło jeśli polubicie Fan Page Nessi i udostępnicie u siebie konkurs. 🙂
Pięknej niedzieli. 🙂

buty

REGULAMIN KONKURSU
Modne Mikołajki z Nessi
na www.backstage-show.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na blogu prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.backstage-show.pl. (zwany dalej: „Blogiem”)

2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora .

5. Konkurs trwa od 29 listopada 2015 roku do 6 grudnia 2015 roku.

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Blog.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Nessi s.c., z siedzibą przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 11, 08-400 Garwolin, będącą płatnikiem VAT, NIP 8262082724, Regon: 140847564, reprezentowaną przez PRomotion Instytut Events zwana dalej Fundatorem.

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.backstage-show.pl

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na Blogu www.backstage-show.pl

2. W czasie konkursu Uczestnicy wykonują zadanie polegające na stworzeniu wirtualnej stylizacji mikołajkowej z wykorzystaniem dowolnego modelu butów Nessi, wybranego z www.nessi.com.pl oraz przesłanie pracy w formacie .jpg na adres redakcja@backstage-show.pl
podając swój adres mailowy jako formę identyfikującą lub link do profilu na Facebooku.

3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko 1. pracę

4. Nagrodą w Konkursie jest jedna para obuwia Nessi, wybrana ze strony www.nessi.com.pl z zakładki „showroom”.

§ 4. Zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi Organizator wybierze 1. najciekawszą stylizację i nagrodzi Zwycięzcę nagrodą określoną w punkcie 4. § 3.

2. Ocena dokonywana przez Organizatora w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

3.Wyłonienie Zwycięzcy przez Organizatora nastąpi nie później niż do 8 grudnia 2015.

Najdalej w dniu następnym po dniu wyłonieniu Zwycięzcy Organizator zamieści na Blogu listę laureatów z podaniem Nicka/imienia i nazwiska laureata.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza pod wpisem związanym z Konkursem.

5. Zwycięzca poproszony zostanie przez Organizatora o przesłanie na adres mailowy: redakcja@backstage-show.pl adresu wraz z numerem telefonu w celu doręczenia mu nagrody przez Fundatora. W przypadku, gdy laureat w terminie 7 dni od daty zamieszczenia przez Organizatora komentarza, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie prześle Organizatorowi adresu do doręczenia prawo laureata do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.  

§ 5. Postanowienia dotyczące nagród

1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną przesłane przez Fundatora za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany przez laureata zgodnie z § 4 pkt. 5 powyżej, w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora prawidłowego zamówienia nagrody.

4. Prawidłowe zamówienie nagrody powinno zawierać: pełną nazwę modelu obuwia dostępnego na www.nessi.com.pl, rozmiar oraz dane teleadresowe do wysyłki.

§6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator oraz Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem, w tym z wydaniem nagród, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz.926 z późn. zm). 

2. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnik przesyłając swoje dane Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie wyłącznie w celu określonym w pkt. 1 powyżej. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 6 grudnia br. bezpośrednio do Organizatora na adres mailowy: redakcja@backstage-show.pl

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich doręczenia, a o wyniku postępowania reklamujący zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na podany w reklamacji adres.

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu jeśli ilość Uczestników konkursu nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia bądź do zwiększenia puli nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
3. Organizator – pod warunkiem dołożenia należytej staranności – nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego

AboutBS

Komentarze Facebook:

 • Aneta Paluch

  W wolnej chwili wezmę udział bo stylizację lubie tworzyć 🙂

 • Zaraz siadam do pracy nad moją propozycją 🙂

 • Martyna Tarnawczyk

  Praca wysłana i z niecierpliwością czekam na zakończenie konkursu i wyniki 🙂

 • Bożena Ciepluch

  Praca wysłana….powodzenia 🙂

  • Ewa Żmuda-jankowska

   Trzymam kciuki 😊